A. THẠC SĨ

 I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

   1. Phiếu đăng ký xét tuyển thạc sĩ 1.A1.MauHS_DKXT.docx

   2. Mẫu sơ yếu lý lịch 2.A1.MauHS_SYLL.docx

   3. Giấy xác nhận thâm niên công tác 3.A1.MauHS_TNCT.docx

   4. Biên nhận hồ sơ thạc sĩ 4.A1.MauHS_BNHS.docx

 II. NHẬP HỌC

   Phiếu đăng ký nhập học 1.A3.MauHV_DKNH.docx

 III. ĐĂNG KÝ HỌC TRƯỚC_BỔ SUNG_DỰ THÍNH

   1. Phiếu đăng ký học trước 1.A4.MauHV_DKHT.doc

   2. Giấy đề nghi xác nhận hoàn thành bổ sung kiến thức 6.A4.MauHV_HTKT.docx

   3. Phiếu đăng ký học dự thính 8.A4.MauHV_DKDT.docx

 IV. CHUYÊN ĐỀ

   1. Mẫu trang bìa chuyên đề 1 3.A5.MauCD_BCD1.docx

   2. Mẫu trang bìa chuyên đề 2 4.A5.MauCD_BCD2.docx

   3. Mẫu trang bìa chuyên đề 3 5.A5.MauCD_BCD3.docx

 V. ĐĂNG KÝ THỰC TẬP

   1. Hướng dẫn làm báo cáo thực tập 1.A6.MauHV_HDAN.doc

   2. Đơn đăng ký thực tập 2.A6.MauHV_DKTT.docx

   3. Phiếu nhận xét học viên thực tập 4.A6.MauCT_NXTT.docx

   4Kế hoạch và nhật ký thực tập 5.A6.MauHV_NKTT.docx

 VI. ĐỀ CƯƠNG

   1. Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ 1.A7.MauHV_DKDT.docx

   2. Phiếu đăng ký đề án thạc sĩ 2.A7.MauHV_DKDA.docx

   3. Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ 3.A7.MauHV_DCLV.docx

   4. Mẫu đề cương đề án thạc sĩ 4.A7.MauHV_DALV.docx

   5. Bản xác nhận chỉnh sửa đề cương luận văn thạc sĩ 7.A7.MauHV_CSDT.docx

   6. Bản xác nhận chỉnh sửa đề cương đề án thạc sĩ 8.A7.MauHV_CSDA.docx

 VII. LUẬN VĂN/ĐỀ ÁN

   1. Hướng dẫn thực hiện luận văn thạc sĩ 1.A8.MauHV_HDLV.docx

   2. Hướng dẫn thực hiện đề án thạc sĩ 2.A8.MauHV_HDDA.docx

   3. Đơn đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ 3.A8.MauHV_DKLV.docx

   4. Đơn đăng ký bảo vệ đề án thạc sĩ 4.A8.MauHV_DKDA.docx

   5. Lý lịch khoa học của học viên 7.A8.MauHV_LLKH.docx

   6. Bản thông tin luận văn thạc sĩ 8.A8.MauHV_TTLV.docx

   7. Bản thông tin đề án thạc sĩ 9.A8.MauHV_TTDA.docx

   8. Đơn giải trình trễ hạn của luận văn thạc sĩ 10.A8.MauHV_THLV.docx

   9. Đơn giải trình trễ hạn của đề án thạc sĩ 11.A8.MauHV_THDA.docx

   10. Bản xác nhận chỉnh sửa luận văn thạc sĩ 14.A8.MauHV_CSLV.docx

   11. Bản xác nhận chỉnh sửa đề án thạc sĩ 15.A8.MauHV_CSDA.docx

   12. Đơn xin xác nhận học phí 16.A8.MauHV_XNHP.docx

B. TIẾN SĨ

 I. HỒ SƠ XÉT TUYỂN

  1. Phiếu đăng ký xét tuyển NCS 1.B1.MauHS_DKXT.docx

   2. Mẫu lý lịch khoa học của NCS 2.B1.MauHV_LLKH.docx

   3. Báo cáo dự định đề tài nghiên cứu 3.B1.MauHV_BCDT.docx

   4. Báo cáo dự định đề tài nghiên cứu_DB 4.B1.MauHV_BCDB.docx

   5. Kế hoạch học tập nghiên cứu toàn khóa 5.B1.MauHV_KHHT.docx

   6. Thư giới thiệu thí sinh dự tuyển NCS 6.B1.MauHV_GTDT.docx

   7. Giấy xác nhận thâm niên công tác 7.B1.MauHV_TNCT.docx

   8. Giấy xác nhận đồng ý hướng dẫn NCS 8.B1.MauHD_DYHD.docx

   9. Sơ yếu lý lịch NCS 9.B1.MauHV_SYLL.docx

   10. Cam kết hoàn thành nghĩa vụ học phí 10.B1.MauHV_CKHP.docx

   11. Mẫu lý lịch khoa học NCS dành cho người hướng dẫn khoa học 11.B1.MauHD_LLKH.docx

   12. Biên nhận hồ sơ NCS 12.B1.MauHS_BNHS.docx

 II. ĐỀ CƯƠNG

  1. Giải trình chỉnh sửa bài luận định hướng nghiên cứu 11.B3.MauHV_GTNC.docx

   2. Giải trình chỉnh sửa đề cương luận án tiến sĩ 12.B3.MauHV_GTLA.docx

 III. NHẬP HỌC

   1. Phiếu đăng ký nhập học tiến sĩ 1.B4.MauHV_NHLA.docx

   2. Phiếu đăng ký nhập học tiến sĩ theo định hướng nghiên cứu 2.B4.MauHV_NHNC.docx

IV. ĐÀO TẠO

   1. Báo cáo định kỳ NCS 1.B5.MauHV_BCDK.docx

   2. Hướng dẫn trình bày luận án tiến sĩ 4.B5.MauHV_HDLA.docx

   3. Giấy đề nghị đổi tên luận án tiến sĩ 5.B5.MauHV_DTLA.docx

V. CHUYÊN ĐỀ

   1. Mẫu chuyên đề 1 Tiến sĩ 1.B6.MauCD_BCD11.docx

   2. Mẫu chuyên đề 2 Tiến sĩ 2.B6.MauCD_BCD22.docx

   3. Mẫu chuyên đề 3 Tiến sĩ 3.B6.MauCD_BCD33.docx

VI. BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

   1. Đơn đăng ký bảo vệ LATS (cấp khoa) 1.B7.MauHV_DKBV.docx

   2. Văn bản đồng ý của đồng tác giả 3.B7.MauTG_DYTG.docx

   3. Bản xác nhận chỉnh sửa luận án tiến sĩ theo đề nghị của HD đánh giá LATS cấp khoa 8.B7.MauHV_CSLA.docx

   4. Bản xác nhận chỉnh sửa luận án tiến sĩ theo đề nghị của cán bộ phản biện độc lập 9.B7.MauHV_CSPB.docx

   5. Đơn đăng ký bảo vệ LATS (cấp Trường) 10.B7.MauHV_DKBV.docx

   6. Bản xác nhận chỉnh sửa LATS theo đề nghị của HĐ đánh giá LATS cấp Trường 13.B7.MauHV_CSLA.docx

AB. HỌC VỤ

   1. Giấy đề nghị công nhận và chuyển đổi kết quả học tập 1.AB.MauHV_CDKQ.docx

   2. Phiếu đề nghị tạm dừng học tập 2.AB.MauHV_TDHT.docx

   3. Đơn xin trở lại học tập 3.AB.MauHV_HOCLAI.docx

   4. Giấy đề nghị gia hạn thời gian đào tạo 4.AB.MauHV_GHDT.docx

   5. Giấy đăng ký hoãn thi 5.AB.MauHV_HTHI.docx

   6. Giấy đề nghị thay đổi tên/nội dung đề tài và người hướng dẫn khoa học 8.AB.MauHV_HCDT.docx

   7. Đơn đăng ký học lại 9.AB.MauHV_HLAI.docx