STT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1 8520301 Kỹ thuật hóa học Tải về
2 8520320 Kỹ thuật môi trường Tải về
3 8480201 Công nghệ thông tin Tải về
4 8540101 Công nghệ thực phẩm Tải về
5 8520103 Kỹ thuật cơ khí Tải về
6 8520201 Kỹ thuật điện Tải về
7 8340101 Quản trị kinh doanh Tải về
8 8810104 Quản trị khách sạn nhà hàng và dịch vụ ăn uống Tải về
9 8340201 Tài chính - Ngân hàng Tải về
10 8420201 Công nghệ sinh học Tải về
11 8340301 Kế toán Tải về
12 8220201 Ngôn ngữ Anh Tải về