STT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1 9540101 Công nghệ thực phẩm Tải về
2 9440301 Khoa học môi trường Tải về
3 9340101 Quản trị kinh doanh Tải về
4 9420201 Công nghệ sinh học Tải về
5 9520103 Kỹ thuật cơ khí Tải về
6 9520301 Kỹ thuật hóa học Tải về
7 9340201 Tài chính - Ngân hàng Tải về